97 shoaar

پروژه نت سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

 1-انجام عملیات سرویس دوره ای و بازدیدهای چکاپ بر روی کلیه تجهیزات اعلام و اطفاء حریق در شرکت سایپا

 2- سرویس و تعمیر مادربردهای معیوب کنترل پنل های سیستم اعلام حریق

 3- سرویس و تعمیر بردهای سنسورهای تجهیزات اعلام حریق

 4-سرویس و تعمیر تجهیزات الکترونیکی خودروهای عملیاتی اطفاء حریق

 5-راه اندازی و سرویس شبکه سیستم های اعلام حریق Detectomate

 6- راه اندازی و سرویس شبکه سیستم Gent

 7- ایجاد مرکز کنترل و پایش مرکزی سیستم های اعلام حریق (برای اولین بار در گروه خودروسازی سایپا توسط  کارشناسان این پروژه در حال انجام است )

 8-انجام امور تخصصی مربوط به سیستمهای اطفای حریق اتوماتیک

9- انجام و اجرای پروژه بازرسی هوشمند جهت پایش و ثبت بازدیهای روزانه و ماهیانه

 

                                        222                                                Picture5