97 shoaar

آخرین اخبار

بهاریه

     بهاریه

  نوروز شد  نوروز  شد  عالم  همه  فیروز شد                     عالم همه فیروز شد نوروز شد نوروز شد

باد  بهاری  دروزید  هر  غنچه   گل   بشکفید                    ایام نیکوئی رسید نوروز شد نوروز شد

   گل چاک زد پیروهنش بنمود چون گوهر تنش                    خوش جلوه دارد دیدنش نوروز شد نوروزشد

     از خاک سرزد یاسمین با جعد سنبل همقرین                       گل پوش شد روی زمین نوروز شد نوروز شد

باده زبان اندر سخن سوسن  بطرف  هرچمن                         باغ ارم را طعنه زن نوروز شد نورورز شد

لاله  سر آورده  زگل  با  سبزه   یکسو   متصل                     بلبل زرویش زنده دل نوروز شد نوروز شد

از یک طرف چشمک زنان نرگس بطرف بوستان                      مانند چشم شاهدان نوروز شد نوروز شد

یک  سو  بنفشه تازه رو  در هر کنار طرف جو                              برهم تنیده توبتو نوروز شد نوروزشد

یکسو  شقایق شد عیان  با چهره  آتشفشان                         بشکفته یکسو ارغوان نوروز شد نوروز شد

یکسو   نوا    پرداخته   بر   شاخ  عرعر   تاخته                    از روی مستی فاخته نوروز شد نوروز شد

هدهد  بهر  کوه  و  کمرا ز گل به بلبل  مژده بر                    ازاین شجربرآن شجر نورز شد نوروز شد

شد  موسم   غم   پروری   آمد   دم   رامشگری                     دم زد صباح برتری نوروز شد نوروز شد

  مطرب دمی دم زن به نی ساقی خرابم کن به می                هنگام محنت گشت طی نوروز شد نوروز شد

در   محفل  روحانیان   ناید   حدیثی  بر  زبان                        جزحرف باغ وبوستان نوروزشدنوروزشد

مذنب  توهم  دلشادکن  اوصاف  گل  آغازکن                         چون بلبلان فریادکن نوروزشد نوروزشد

                                     شاعر : میرزا حیدر بمرودی  متخلص به مذنب