آخرین اخبار

بهاریه

     بهاریه

  نوروز شد  نوروز  شد  عالم  همه  فیروز شد                     عالم همه فیروز شد نوروز شد نوروز شد

باد  بهاری  دروزید  هر  غنچه   گل   بشکفید                    ایام نیکوئی رسید نوروز شد نوروز شد

   گل چاک زد پیروهنش بنمود چون گوهر تنش                    خوش جلوه دارد دیدنش نوروز شد نوروزشد

     از خاک سرزد یاسمین با جعد سنبل همقرین                       گل پوش شد روی زمین نوروز شد نوروز شد

باده زبان اندر سخن سوسن  بطرف  هرچمن                         باغ ارم را طعنه زن نوروز شد نورورز شد

لاله  سر آورده  زگل  با  سبزه   یکسو   متصل                     بلبل زرویش زنده دل نوروز شد نوروز شد

از یک طرف چشمک زنان نرگس بطرف بوستان                      مانند چشم شاهدان نوروز شد نوروز شد

یک  سو  بنفشه تازه رو  در هر کنار طرف جو                              برهم تنیده توبتو نوروز شد نوروزشد

یکسو  شقایق شد عیان  با چهره  آتشفشان                         بشکفته یکسو ارغوان نوروز شد نوروز شد

یکسو   نوا    پرداخته   بر   شاخ  عرعر   تاخته                    از روی مستی فاخته نوروز شد نوروز شد

هدهد  بهر  کوه  و  کمرا ز گل به بلبل  مژده بر                    ازاین شجربرآن شجر نورز شد نوروز شد

شد  موسم   غم   پروری   آمد   دم   رامشگری                     دم زد صباح برتری نوروز شد نوروز شد

  مطرب دمی دم زن به نی ساقی خرابم کن به می                هنگام محنت گشت طی نوروز شد نوروز شد

در   محفل  روحانیان   ناید   حدیثی  بر  زبان                        جزحرف باغ وبوستان نوروزشدنوروزشد

مذنب  توهم  دلشادکن  اوصاف  گل  آغازکن                         چون بلبلان فریادکن نوروزشد نوروزشد

                                     شاعر : میرزا حیدر بمرودی  متخلص به مذنب